Đăng ký Thành viên BIG

Thật đơn giản, thuận tiện và nhiều lợi ích!

  • Lưu thông tin của quý khách MỘT LẦN và quý khách có thể truy xuất thông tin trong lần đặt chỗ tiếp theo trên AirAsia.com hoặc Ứng dụng Di động AirAsia.
  • Nhận Điểm BIG cho mỗi chuyến bay và thông qua các đối tác tham gia của chúng tôi.

Bạn có thẻ BIG hoặc ID thành viên BIG không?

Thông tin đăng nhập

Cần nhập
Cần nhập Mật khẩu của quý khách phải dài từ 8 đến 15 ký tự, bao gồm ít nhất một số (0-9), một chữ thường (a-z) và một chữ in hoa (A-Z).
Cần nhập Mật khẩu không khớp. Quý khách có muốn thử lại không?

Thông tin cá nhân

 
Cần nhập Vui lòng chỉ sử dụng bảng chữ cái La Mã (A-Z).
Cần nhập Vui lòng chỉ sử dụng bảng chữ cái La Mã (A-Z).
Cần nhập Ngày sinh không hợp lệ Ngày sinh không thể là ngày trong tương lai

Thông tin liên hệ

  • Cần nhập
  • Cần nhập Vui lòng chỉ sử dụng số
Cần nhập
Cần nhập
Cần nhập Vui lòng chỉ sử dụng ký tự chữ số (ví dụ: A-Z, 0-9)